ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร ตัดผมชายขั้นสูง รุ่นที่ 1” (1 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร ตัดผมชายขั้นสูง รุ่นที่ 1 (1 เดือน) ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2566 ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ฝึกปฏิบัติภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตัดผมชายขั้นสูง รุ่นที่ 1 (1 เดือน) ได้เรียนรู้และให้บริการตัดผม(ฟรี) ในเขตพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวงทุกหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านทาร้องเรือ และโรงเรียนบ้านทาศาลา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน, โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง โรงเรียนบ้านม่วงโตน และโรงเรียนบ้านเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รวมจำนวนผู้ที่เข้ารับบริการทั้งสิ้น 211 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน