ศสค.ลำพูน ปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 2/2566

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความร่วมมือ ได้ดำเนินการปิดฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 2/2566 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2566 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ให้บริการลูกค้า โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 14 คน ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน