ศสค. ลำพูน ประชุมปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ ดำเนินการจัดประชุมปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน