ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือเปิดฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัว ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ “หลักสูตร การดูผู้สูงอายุขั้นกลาง 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 2” บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องนวดแผนไทย อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน