ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือ เปิดฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย” จำนวน 330 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัว จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง บูรณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (นางณัชชา สิทธิไพศาล) กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (นายวิทยา สะคำปัน) เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาทกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้องประชุมอาคารราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ในการนี้ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ