ศสค. ลำพูน ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” ระหว่างวันที่ 18-27 พฤษภาคม 2565 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัวชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านห้วยไร่ ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ณ บ้านห้วยไร่ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน