ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรการทำขนมและอาหารว่างสร้างรายได้”

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน ได้พัฒนาทักษะของตนเอง มีอาชีพเสริม สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว ได้แก่ “หลักสูตรการทำขนมและอาหารว่างสร้างรายได้” รุ่นที่ 2 (ระยะสั้น 5 วัน) ในระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 โดยมีนายกช จุ่มผัด นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ สร้างการรับรู้เข้าถึงทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึง