ศสค.ลำพูน จัดโครงการเตรียมพร้อมการฝึกซ้อมและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการจัด “โครงการเตรียมพร้อม การฝึกซ้อมและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” เพื่อสร้างความรู้เกิดความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทักษะการใช้ถังดับเพลิง และฝึกซักซ้อมแผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากงานป้องกันบรรเทาสาธารภัย เทศบาลเมืองลำพูน และเทศบาลตำบลต้นธง โดยมีท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 55 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน