ศสค.ลำพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 2” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง “หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 2” ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 19 คน ณ อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 1 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน