ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจร ด้านสตรีและครอบครัวLearning Center

ันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรตำ ยำ by072 รุ่นที่ 1” “หลักสูตรการทำโคมล้านนา รุ่นที่ 1” หลักสูตร Beauty Plus สวยง่ายใน 5 วัน รุ่นที่ 1” และ“หลักสูตร Digital Marketing เพื่อผู้ประกอบการ Start Up รุ่นที่ 1” จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 58 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดลำพูน