รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตร ปักผ้าด้นมือ รุ่นที่ 1 (ระยะสั้น 1 เดือน)


ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. – 12 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “ หลักสูตรปักผ้าด้นมือ รุ่นที่ 1 ” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงสอนการปักผ้าด้นมือเบื้องต้น การทำกระเป๋าใส่มือถือ กระเป๋าถือสะพายไหล่ กระเป๋าถือคล้องแขนแบบญี่ปุ่น และการปักแบบ 3 มิติ โดยวิทยากร/ครูผู้สอนมืออาชีพ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ณ แผนกปักผ้าด้นมือ ชั้น 3 อาคารทานตะวัน