รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 25 วัน (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ รุ่นที่ 2”


ระหว่างวันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 25 วัน (จันทร์-ศุกร์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ รุ่นที่ 2” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ การทับหม้อเกลือ การทับอิฐร้อน การพอกตาการรมตาและการย่างยา ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ณ ห้องนวดแผนไทย อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 1 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัด