มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร เบเกอรี่สร้างรายได้ รุ่นที่ 2” (1 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร เบเกอรี่สร้างรายได้ รุ่นที่ 2 (1 เดือน) ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2566 ได้ทำการทดสอบ (ภาคปฏิบัติ) เพื่อนำเสนอโดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่เมนูเค้กคัสตาร์ดคาราเมล เค้กลูกส้ม ชีสเค้กญี่ปุ่น และคุ้กกี้ช๊อตโกแลตชิพ ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน