ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และหลักสูตรสาขาการนวดไทยต่างๆ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ1)

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ นำผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และหลักสูตรสาขาการนวดไทยต่างๆ จำนวน 12 คน เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ1) กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กระทรวงแรงงาน ได้แก่การอบรมสร้างความเข้าใจในการทดสอบมาตรฐานฯ สอบภาคทฤษฎี สัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ มีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จังหวัดลำพูน