ประชุมเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรม ตามความต้องการของภาครัฐ ผ่านระบบ Zoom Meeting


วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ RDI for Government Demand ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ ณ ห้องประชุมครอบครัวสุขสันต์ (Happy Family Room) ชั้น 12 ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน