ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site)

(ระยะสั้น 10 วัน)
?หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 1
?หลักสูตรเย็บกระเป๋าสมัยนิยม
?หลักสูตรนวดเฝ้าเท้าเพื่อสุขภาพ
(ระยะสั้น 1 เดือน)
?หลักสูตรปักผ้าด้นมือ
(ระยะสั้น 2 เดือน)
?หลักสูตรเสริมสวยสตรี รุ่นที่ 2
?กำหนดรายงานตัววันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.
?พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ – รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ- เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน) – วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) – เอกสารรับรองการ ฉีดซีนโควิด-19
??ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันโควิด-19 “ฝึกอาชีพปลอดภัย ไร้โควิด” กรอกข้อมูลการรับวัคซีน และข้อมูลการเดินทาง Time line ใน 14 วัน ก่อนวันเข้าศูนย์ฯ วันแรก ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/duMBWhgzZupbPfbn9