“ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal”

เดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ Pride Month นั่นก็คือ เทศกาลไพรด์ หรือLGBTQ+ Parades เทศกาลที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เฉลิมฉลอง โบกธงสีรุ้งแสดงสัญลักษณ์ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเสมอภาคของชาว LQBTQ ทั่วโลก
“ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal”