จุลสาร072 ปีที่ 16 ฉบับที่ 113 ประจำเดือน มีนาคม 2565

“เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน”