จุลสารศูนย์ 072 ปีที่ 18 ฉบับที่ 135 ประจำเดือน มกราคม 2567

“เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน”