กลุ่มแผนงานและวิชาการ

นางสาวชลธิชา นัญชัย
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
นางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
นางศิริพร พิงคะสัน
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
นายณัฐพล หน่อคำ
นักพัฒนาสังคม
นายสุพัฒน์ ทาลาว
พนักงานบันทึกข้อมูล
นางสาววรรณมณี วงศาสัก
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านแผนงานวิชาการ