นางวริยา สนิทวาที
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

วิสัยทัศน์

 

"  .. พัฒนาวิชาชีพ สวัสดิการสตรีมีมาตรฐาน

สามารถพึ่งตนเองได้ เครือข่ายมีส่วนร่วม .."

 

ค่านิยม

 

"  .. มีจิตบริการ รู้รักสามัคคี ยึดมั่นในความดี มีจริยธรรม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร .."

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำนักงาน โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 9 รุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการฝึกอบรมระยะสั้น 1 วัน กิจกรรม สค. รั้วครอบครัวป้องกันภัย COVID 19 เย็บหน้ากากอนามัยปิดจมูก (แบบผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

#วิธีการทำหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) "ทำเองได้..ใช้สะดวก" โดยวิธีการเย็บด้วยมือ By ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุระกอบอาหารและวัสดุเชื้อเพลิงหุงต้มสำหรับผู้รับการสงเคราะห์และฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)

อ่านต่อ

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

#ทรงพระเจริญ วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี #ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ่านต่อ

งานพิธีเทิดพระเกียรติ “ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

อ่านต่อ

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาธุรกิจสตรีและครอบครัว (Co-working space)จังหวัดตาก รุ่นที่ 1

อ่านต่อ