นางวริยา สนิทวาที
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

วิสัยทัศน์

 

"  .. พัฒนาวิชาชีพ สวัสดิการสตรีมีมาตรฐาน

สามารถพึ่งตนเองได้ เครือข่ายมีส่วนร่วม .."

 

ค่านิยม

 

"  .. มีจิตบริการ รู้รักสามัคคี ยึดมั่นในความดี มีจริยธรรม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร .."

ประกาศ!! ผลการคัดเลือกสรรการจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2563 (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา)

อ่านต่อ

ประกาศ!! การจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2563 (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)

อ่านต่อ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมงาน “กาดหมั้ว คัวเมือง พัฒนาอาชีพสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน”

อ่านต่อ

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน, 3 เดือน และโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

งานพิธีเทิดพระเกียรติ “ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

อ่านต่อ

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาธุรกิจสตรีและครอบครัว (Co-working space)จังหวัดตาก รุ่นที่ 1

อ่านต่อ

งานวันสตรีไทย ประจำปี 2562

อ่านต่อ