นางวริยา สนิทวาที
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

วิสัยทัศน์

 

"  .. พัฒนาวิชาชีพ สวัสดิการสตรีมีมาตรฐาน

สามารถพึ่งตนเองได้ เครือข่ายมีส่วนร่วม .."

 

ค่านิยม

 

"  .. มีจิตบริการ รู้รักสามัคคี ยึดมั่นในความดี มีจริยธรรม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร .."

"วาระโอกาสแห่งการให้ และแบงปัน เพราะคำว่า (ให้)....ไม่มีสิ้นสุด" (แบบเสื้อหม้อฮ้อม)

อ่านต่อ

"วาระโอกาสแห่งการให้ และแบงปัน เพราะคำว่า (ให้)....ไม่มีสิ้นสุด" (แบบเสื้อเหลือง)

อ่านต่อ

รับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพภายใน

อ่านต่อ

ประกาศ!! ผลการเลือกสรรจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ

อ่านต่อ

งานพิธีเทิดพระเกียรติ “ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

อ่านต่อ

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาธุรกิจสตรีและครอบครัว (Co-working space)จังหวัดตาก รุ่นที่ 1

อ่านต่อ

งานวันสตรีไทย ประจำปี 2562

อ่านต่อ