นางวริยา สนิทวาที
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

วิสัยทัศน์

 

"  .. พัฒนาวิชาชีพ สวัสดิการสตรีมีมาตรฐาน

สามารถพึ่งตนเองได้ เครือข่ายมีส่วนร่วม .."

 

ค่านิยม

 

"  .. มีจิตบริการ รู้รักสามัคคี ยึดมั่นในความดี มีจริยธรรม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร .."

“จากเด็กศูนย์ฯ......สู่วิชาชีพครู”

อ่านต่อ

ซ๊ะปะความรู้ ตำรับ......แม่ญิ๋งหละปูน

อ่านต่อ

รายงานประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ต้อนรับ ผวจ.ลำพูน(คนใหม่) ตรวจเยี่ยมส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวง พม.

อ่านต่อ

งานพิธีเทิดพระเกียรติ “ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

อ่านต่อ

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาธุรกิจสตรีและครอบครัว (Co-working space)จังหวัดตาก รุ่นที่ 1

อ่านต่อ

งานวันสตรีไทย ประจำปี 2562

อ่านต่อ