วิสัยทัศน์

 

"  .. พัฒนาวิชาชีพ สวัสดิการสตรีมีมาตรฐาน

สามารถพึ่งตนเองได้ เครือข่ายมีส่วนร่วม .."

 

ค่านิยม

 

"  .. มีจิตบริการ รู้รักสามัคคี ยึดมั่นในความดี มีจริยธรรม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร .."

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น, ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า, ตัดผมชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

เว๊ปไซต์เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำสติ๊กเกอร์ซีทรูห้องฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น หลักสูตรออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตรตัดผมชาย และห้องพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

#วิธีการทำหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) "ทำเองได้..ใช้สะดวก" โดยวิธีการเย็บด้วยมือ By ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

จิตอาสาเพื่อประชาผู้ทุกข์ยาก ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร สู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

#ทรงพระเจริญ วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี #ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ่านต่อ

งานพิธีเทิดพระเกียรติ “ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

อ่านต่อ

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ