นางวริยา สนิทวาที
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

วิสัยทัศน์

 

"  .. พัฒนาวิชาชีพ สวัสดิการสตรีมีมาตรฐาน

สามารถพึ่งตนเองได้ เครือข่ายมีส่วนร่วม .."

 

ค่านิยม

 

"  .. มีจิตบริการ รู้รักสามัคคี ยึดมั่นในความดี มีจริยธรรม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร .."

ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการเสริมทักษะอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการทำโคมจากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

เว๊ปไซต์เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำพัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพฯ หลักสูตรเครื่องดื่ม รุ่นที่ 1

อ่านต่อ

งานพิธีเทิดพระเกียรติ “ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

อ่านต่อ

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาธุรกิจสตรีและครอบครัว (Co-working space)จังหวัดตาก รุ่นที่ 1

อ่านต่อ

งานวันสตรีไทย ประจำปี 2562

อ่านต่อ