การฝึกอบรมวิชาชีพภายในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

 

      การฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี การฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร ระยะสั้น 3 เดือน หลักสูตรนวดแผนไทย, หลักสูตรเสริมสวย และหลักสูตร 6 เดือน เทียบโอนหน่วยกิตกับวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง (ปวช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า, หลักสูตรอาหารและโภชนาการ, หลักสูตรบัญชี, หลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม