ข่าวประจำวัน

รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรอาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 2”

ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (เสาร์-อาทิตย์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรอาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 2” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูโดนัท และปาท่องโก๋สเปน ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ อาคารพุทธรักษา ในการนี้ศูนย์ฯ ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัด

รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันหลักสูตรระยะสั้น 8 วัน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมขั้นพื้นฐาน”, “หลักสูตรเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ”

ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 8 วัน (เสาร์-อาทิตย์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมขั้นพื้นฐาน”, “หลักสูตรเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน (จำนวน 21 คน) และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป ณ อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ในการนี้ศูนย์ฯ ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัด

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวจงรัก บัวผัด นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวจรัสศรี เทพทอง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อทดสอบระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนฯ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานพิธีเปิด ณ ชั้น 3 โรงแรม เดอะ พาลาซโซ กรุงเทพมหานคร

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว ในเขตพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับอปท.ท้องถิ่น ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มาขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และผู้ยากไร้ ที่ได้รับการปรับสภาพบ้าน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน : พอช.) ในเขตพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 ราย เพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วน บันทึกข้อมูลตามระบบอย่างถูกต้องต่อไป

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจร และศูนย์เรียนรู้ครอบครัว

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code ชมวีดีทัศน์ศูนย์ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรเย็บผ้าซิ่น (5 วัน) หลักสูตรอาหารว่างหน้าโรงเรียนสร้างรายได้ (5 วัน) ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจร Learning center และห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดลำพูน

ศสค. ลำพูน มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้แก่ หลักสูตรเย็บผ้าซิ่น (5 วัน) และหลักสูตรอาหารว่างหน้าโรงเรียนสร้างรายได้ (5 วัน) ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค. ลำพูน ดำเนินการปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการมอบวุฒิบัตรและปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2565 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว จำนวน 15 คน โดยมีนางมยุรี จุมป่าน้ำ หัวหน้าเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธีปิด ณ ศาลากลางบ้านห้วยไร่ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 ณ จังหวัดลำพูน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับ (นายอนันต์ ดนตรี) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะติดตาม หัวหน้าหน่วยงาน พม.ลำพูน และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 ณ จังหวัดลำพูน และประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน One Home จังหวัดลำพูน โดยมีภารกิจดังนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เข้าพบนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับงานสังคม, เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน, ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ “โครงการบ้านสบายเพื่อยายตา” ของการเคหะแห่งชาติ และเยี่ยมหน่วยงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ลำพูน ได้ให้ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วย ในการนี้นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ได้พาเยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 70 ชั่วโมง, หลักสูตรเสริมสวยสตรี, หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และหลักสูตรฝึกอาชีพต่างๆ …

ศสค.ลำพูน ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2565 ณ จังหวัดลำพูน Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting

ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2565  ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม Happy Family Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการสัมมนาเตรียมความพร้อมอาจารย์ภาคสนามและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการสัมมนาเตรียมความพร้อมอาจารย์ภาคสนามและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting  เพื่อประชุมทำความเข้าใจร่วมกัน ในนโยบายและแนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ 1 ตลอดจนร่วมกันคิดหาทางแก้ไขและปรับปรุงงานต่างๆ ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน