นางวริยา สนิทวาที
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

วิสัยทัศน์

 

"  ... เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค

ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน ..."

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพึ่งตนเองได้

2. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดบริการสวัสดิการสังคมที่มีมาตรฐาน

3. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายและกลไกที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ