April 2565

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจร และศูนย์เรียนรู้ครอบครัว

วันที่ 5 เมษายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code ชมวีดีทัศน์ศูนย์ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน (ระยะสั้น 20 วัน)” ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจร Learning center และห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค. ลำพูน ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรขนมและอาหารว่างสร้างรายได้” ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านขุนแตะ เชียงใหม่

วันที่ 4 เมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรขนมและอาหารว่างสร้างรายได้” ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านขุนแตะ โดยมีนายสันติพงษ์ พรมมาโนชย์ หัวหน้าโครงการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเอนกประสงค์โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Hello Summer เมษา..เฮฮา เปิดฝึกอาชีพคลายร้อน มาเรียน(ฟรี) ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน

เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2565 (ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รับเฉพาะผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ใน “จังหวัดลำพูน” เท่านั้น)-หลักสูตรระยะสั้น 2, 5 วัน-หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน-หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (เสาร์-อาทิตย์), 2 เดือน (จันทร์-ศุกร์) คลิกสมัครออนไลน์ได้เลยเน้อ!! กับหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย (ผู้สนใจสมัคร 1 ท่าน ได้เพียง 1 หลักสูตร) เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงhttps://docs.google.com/…/1FAIpQLSd6D2SjE8wHDc…/viewform โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจร และศูนย์เรียนรู้ครอบครัว

วันที่ 1 เมษายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจร Learning center ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code ชมวีดีทัศน์ศูนย์ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน” ได้แก่ หลักสูตร Beauty Plus สวยง่ายใน 5 วัน หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจร Learning center และห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดลำพูน

มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ หลักสูตรตำยำ By 072 รุ่นที่ 2 หลักสูตร Beauty Plus สวยง่ายใน 5 วัน รุ่นที่ 2 หลักสูตรการทำผ้าอุ๊กลายธรรมชาติ EcoPrint และหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 37 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

มอบวุฒิบัตร และปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรการปักและถักโครเซต์”

วันที่ 1 เมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรการปักและถักโครเซต์” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 30 มีนาคม 2565 ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านล่ามช้าง ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญศรี ชัยโปธา รองนายกเทศมนตรีตำบลประตูป่า เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านล่ามช้าง ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน