ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวณิชชยากานต์ จิรัชยากรพิสิช
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
นางมณีรัตน์ ปัญญากาศ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นางสาวจันทร์สม มาแซ
นักพัฒนาสังคม
นางนงภรณ์ สายทอง
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3
นายคมศักดิ์ พัฒนาศรีโรจน์
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
นางสาววราภรณ์ ใจพรหม
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
นางมัทนา พิงคะสัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางอัมพร เพิ่มพูลพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวอมรรัตน์ สุขวัฒนา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวอภิญญา ไชยเดช
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายประกาสิทธิ์ เครือหงษ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
นางสาวนารีวรรณ ศรีดอยดิน
พนักงานบริการ
นางสาววันเพ็ญ ธารสุขวิมาน
ผู้ประกอบอาหาร
นายบุญเลิศ วรรณหลวง
คนสวน
นางพรศรี สุวรรณนวล
แม่บ้าน
นายจรัสพงษ์ คำคูณเมือง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวมรัชนก เสนาะ
แม่บ้าน
นางสาวสุภารัตน์ จันทร์ทิพย์
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม