ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์


ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีและครอบครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรี  และครอบครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารองค์กร


เป้าประสงค์

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต

2. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดบริการสวัสดิการสังคมที่มีมาตรฐาน

3. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายและกลไกที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย

4. องค์กรมีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง


กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการพัฒนาสังคม

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Work Place)

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของงานที่เพิ่มขึ้น

5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

6. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

7. พัฒนาศูนย์ฯให้น่าอยู่เสมือนบ้านหลังที่สองของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

8. สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมดำเนินงานในพื้นที่ห่างไกล

9. พัฒนาแผนให้เป็นหลักในการดำเนินงาน

10. Analisis sistematis dan persiapan database kelompok sasaran  diumumkan dan dilaksanakan