ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์


ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีและครอบครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีและครอบครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพ


เป้าประสงค์

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตได้อย่างมาตรฐาน

2. กลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการด้านสตรีและครอบครัวในรูปแบบของศูนย์เรียนรู้อย่างมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพทั่วถึงและมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

3. ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีและครอบครัว

4. เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง