วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม


วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน”


พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดบริการสวัสดิการสังคมที่มีมาตรฐาน

3. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายและกลไกที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย

4. พัฒนาระบบการบริการจัดการ


ค่านิยม

L    Leadership    ภาวการณ์เป็นผู้นำ

A    Ability    ความสามารถ

M    Moral    คุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ

P    Professional    มืออาชีพ

H    Heart    จิตบริการ

U    Unity    ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียว 

N    Network    เครือข่าย