ข่าวประจำวัน

รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 2 เดือน (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น รุ่นที่ 2”

ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะ2 เดือน (จันทร์-ศุกร์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง สอนการเย็บกระโปรงนักเรียน, การเย็บผ้าถุง, การเย็บกางเกงขาสั้น และการเย็บกางเกงขายาว ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ณ ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า 1 อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 2 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัด

ศสค.ลำพูน จัดประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน โดยกลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้ดำเนินการจัดประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ติดตามผล และวางแผนงาน กิจกรรม โครงการ ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.พม.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคม กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านแม่หอย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรจักสานไผ่ตอก” ณ อาคารศูนย์เรียนรู้บ้านแม่หอย หมู่ที่ 10 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ศสค.ลำพูน ปฎิบัติหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน Hotline 1300 “มีทุกข์ พบปัญหา พม.ลำพูน”

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวณะรอง ต๊ะมะโน พนักงานธุรการ ระดับ ส4 และนางสาวอภิญญา ไชยเดช เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เวรศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน Hotline 1300 โดยการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงพม. One Home ของจังหวัดลำพูน “มีทุกข์ พบปัญหา” โทรสายด่วน 1300 เพื่อประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกช่วงวัยของจังหวัดลำพูนทั้ง 8 อำเภอ รับเรื่อง ให้คำปรึกษา ประสานต่อ ส่งมอบความสุขให้ประชาชน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ แบบตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ แบบตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 1 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯเข้าร่วมกิจกรรมประชุมการเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อนเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 1 จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธง เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมฯ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 8 วัน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมขั้นพื้นฐาน”

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 8 วัน : 48 ชั่วโมง (เสาร์-อาทิตย์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมขั้นพื้นฐาน” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และกล่าวให้โอวาท ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค. ลำพูน มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ หลักสูตรบารีสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 2 (10 วัน) ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค. ลำพูน มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ หลักสูตรการทำเค้กและแต่งหน้าเค้ก รุ่นที่ 2 (5 วัน) ในการนี้นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจ ติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ (Learning center) และศูนย์เรียนรู้ครอบครัว

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code ชมวีดีทัศน์ศูนย์ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 2/65 (10 วัน), หลักสูตรการทำเค้กและตกแต่งหน้าเค้ก (5 วัน) ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจร Learning center และห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดลำพูน