ข่าวประจำวัน

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สรุปบทเรียนกลุ่มอาชีพ และมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่สรุปบทเรียน กลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แนวทางการพัฒนาต่อยอด ได้แก่ “หลักสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” บ้านผาหมอน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านผาหมอน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรสหประชาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรสหประชาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 จัดโดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง เพื่อตรวจประเมินการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรสหประชาชาติ ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การกินอยู่หลับนอน การศึกษา การจัดสภาพแวดล้อม การเคลื่อนย้ายเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมสถานพินิจฯ จังหวัดลำปาง

มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (ระยะสั้น 25 วัน)” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3” ระยะสั้น 25 วัน : 150 ชั่วโมง ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศูนย์แห่งการเรียนรู้ฯ Learning Center

วันที่ 16 กันยายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว, พรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 พรบ.ที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการให้บริการของศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (25 วัน : 150 ชั่วโมง)” ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สรุปบทเรียนกลุ่มอาชีพ และมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2565 นางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่สรุปบทเรียน กลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แนวทางการพัฒนาต่อยอด ได้แก่ “หลักสูตรแปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยง” บ้านหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สรุปบทเรียนกลุ่มอาชีพ และมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และ นางเจนจิรา ใจคำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่สรุปบทเรียน กลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แนวทางการพัฒนาต่อยอด ได้แก่ “หลักสูตรการทำหมวกและกระเป๋าจากงานสานไผ่ตอก” บ้านแม่หอย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่หอย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สรุปบทเรียนกลุ่มอาชีพ และมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่สรุปบทเรียน กลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบระมาณ 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ผล ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แนวทางการพัฒนาต่อยอด ได้แก่ “หลักสูตรการสานตะกร้าหวายเทียม” บ้านแม่กื้ดสามท่า ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านแม่กื้ดสามท่า ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายสุพัฒน์ ทาลาว พนักงานบันทึกข้อมูล กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งจัดทำเอกสารแผนการปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ์ ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19A อาคารกระทรวง พม. ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (กคอ.สค.) ในการนี้ (นางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย) ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม และนายสุพัฒน์ ทาลาว พนักงานบันทึกข้อมูล กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร สค. ประจำปี 2565 และรายงานผลในรอบ 12 เดือน โดยมีนางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน