ข่าวประจำวัน

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร ตัดเย็บเบื้องต้น รุ่นที่ 1” (3 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร ตัดเย็บเบื้องต้น รุ่นที่ 1” (3 เดือน) ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ Learning Center และศูนย์เรียนรู้ครอบครัว

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ตัดเย็บเบื้องต้น รุ่นที่ 1 (3 เดือน) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 11 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center และศูนย์เรียนรู้ครอบครัว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง พร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันสอดส่องการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อนำเสนอพิจารณาช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้แก่ เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี จำนวน 120 ราย (4 กลุ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์งานผ้าปักมือ”

วันที่ 23 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ หลักสูตรผลิตภัณฑ์งานผ้าปักมือ บ้านใหม่ล้านนา ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานประกอบต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว การบริหารจัดการกลุ่ม และการสร้างแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าอย่างยั่งยืน

ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัดปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัว ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ หลักสูตร การทำเค้กและตกแต่งหน้าเค้ก รุ่นที่ 1 (5 วัน) และหลักสูตร สักคิ้วสร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน) โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการโรงแรม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM 95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” (ทุกวันอาทิตย์) เวลา 08.00 – 09.00 น.

วันที่ 22 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM 95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 09.00 น. สื่อสารในประเด็นหัวข้อเรื่องภารกิจศูนย์ฯที่ดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน และสาระเกร็ดความรู้ด้านสตรีและครอบครัว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” จัดบูธประชาสัมพันธ์ สาธิตการทำน้ำสมุนไพรพร้อมแจกฟรี

วันที่ 21 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและส่งเสริมความ เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมในทุกภาคส่วนของสังคม โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ ศูนย์ฯ จัดบูธประชาสัมพันธ์ สาธิตการทำน้ำสมุนไพรพร้อมแจกฟรี ได้แก่ น้ำอัญชันมะนาว น้ำกระเจี๊ยบพุทราจีน ให้แก่ผู้มาร่วมงานดังกล่าว ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน รับรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2565 (รางวัลระดับดี) ประเภทหน่วยงาน ผลงานชื่อ “คู่มือและคลิปวีดีโอชุดความรู้การทำการตลาดออนไลน์เบื้องต้น : โซเซียลมีเดีย (Digital Marketing : Social Media)”

ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมงานมอบรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สค. ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานเพื่อการพัฒนางาน พร้อมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ สค. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ประจำปี 2565 และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานรางวัลเลิศรัฐครั้งที่ 1 โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในงานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมพระประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้รับรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2565 (รางวัลระดับดี) ประเภทหน่วยงาน ผลงานชื่อ “คู่มือและคลิปวีดีโอชุดความรู้การทำการตลาดออนไลน์เบื้องต้น : โซเซียลมีเดีย (Digital Marketing …

ศสค.ลำพูน รับรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2565 (รางวัลระดับดี) ประเภทหน่วยงาน ผลงานชื่อ “คู่มือและคลิปวีดีโอชุดความรู้การทำการตลาดออนไลน์เบื้องต้น : โซเซียลมีเดีย (Digital Marketing : Social Media)” Read More »

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้ รุ่นที่ 1” (5 วัน)

วันที่ 20 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้ รุ่นที่ 1” (5 วัน) ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูหม่าล่า ไส้ย่าง คอหมูย่าง หมูปิ้ง ปอเปี๊ยะทอด กุ้งแช่น้ำปลา หมูมะนาว ยำหอยนางรม แหนมซี่โครง แหนมปีกไก่ กุ้งทอดซอสมะขาม หมูแดดเดียว ปลานึ่งมะนาว และลาบไก่ ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน